Sekilas Baitul Maal Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas

Baitul Maal Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas adalah salah satu badan amil zakat yang bergerak sebagai pengelola dan penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan dana sosial lainnya, dan pendistribusian yang relatif dan merata kepada yang berhak menerimanya untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara menyeluruh dengan peninjauan dari berbagai aspeknya.

Baitul Maal Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas adalah salah satu badan amil zakat daerah yang resmi bergerak sebagai badan pengelola, penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan peninjauan dari berbagai aspek kebutuhannya, berdasarkan SK Badan Amil Zakat Daerah dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) No. 18/BAZDA-KOTA/SK/2008. Selain itu BBM Al Ikhlas juga bergerak dibidang sosial kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam programnya yaitu, pengentasan tingkat kebodohan dan kemiskinan dengan mengutamakan pemberdayaan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya guna (dibidang potensi), sesuai dengan SK Dinas Sosial Provinsi Banten No. 460/06 – Potensi/X/2010.

Dengan legalitas tersebut dan peran serta atau dukungan pemerintah dalam mengevaluasi tujuan pokok, visi, misi Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas, maka kami segenap pengurus berkomitmen untuk terus membangun dan mengembangkan program-programnya yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban dalam menunaikan zakat dan menyisihkan sebagian hartanya melalui infaq, shadaqah dan bantuan sosial lainnya, serta mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang terhimpun dan dikelola melalui program Badan Baitul Maal Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas yang bertujuan kepada kesetaraan dalam kesejahteraan dan kemashlahatan umat.

Motto

Mensejahterakan Diri Dengan Iman, Ilmu dan Amal Untuk Kesejahteraan Dan Kemaslahatan Ummat

Visi dan Misi

Visi

Sebagai lembaga amil zakat yang mendidik, menggali dan membangun potensi, keterampilan dan kemampuan yang berdaya guna, bermartabat, sejahtera dan mensejahterakan.

 MISI

 1. Menjadikan lembaga amil zakat yang amanah, berkualitas dan terpercaya
 2. Meningkatkan rasa peduli umat untuk saling berbagi, tolong menolong dan kasih mengasihi antar sesama
 3. Meningkatkan perawatan, pendidikan dan sekaligus sebagai orang tua asuh bagi anak yang tidak mampu khususnya anak yatim, piatu
 4. Memuliakan kaum yang tidak mampu dari keterpurukan mental, kebodohan dan kemiskinan menuju kekuatan fundamental yang hakiki, kesetaraan dan kesejahteraan yang mensejahterakan
 5. Menjadikan media syi’ar islam dan meningkatkan ukhuwah islamiyah yang rahmatan lil ‘alamin.

 

PROGRAM BAITUL MAAL

YAYASAN MAJLIS DZIKIR AL IKHLAS

 

CAHAYA HATI MENUJU HAKIKAT JATI DIRI

BENTUK PROGRAM

 1. Pendidikan Ruhani / Bimbingan Spiritual Keagamaan
 2.   Bedah Ilmiah Menyingkap Cahaya Hati Menuju Hakikat Jati Diri Sejati
 3.   Bimbingan Metode Cepat Nahwu Shorof dan Kajian Kitab Kuning
 4.   Privat Spiritual Keagamaan (Ilmu Tauhid dan Tasawuf)
 5.   Penerbitan Buku Islam

 

KEMENANGAN ORANG TUA ASUH

BENTUK PROGRAM

 1. Pendidikan Gratis
 2. Beasiswa yatim, piatu dan dhu’afa
 3. Pelatihan keterampilan dan mendaya gunakan yatim, piatu dan dhu’afa
 4. Pertemuan orang tua asuh dengan yatim, piatu dan dhu’afa
 5. Hibah dan wakaf tunai untuk pengembangan asrama yatim, piatu dan dhu’afa

 

RAHASIA PERTOLONGAN ALLAH SWT

BENTUK PROGRAM

 1. Melepas hijab menembus pandang
 2. Kekuatan Shadaqah
 3. Bantuan kesehatan dan khitanan massal
 4. Berkah Ramadhan
 5. Qurban Akbar
 6. Santunan Fakir, miskin
 7. Bhakti Sosial

 

TEBAR DA’I MUDA BERAKHLAQ MULIA

BENTUK PROGRAM

 1. Bimbingan Spiritual Keagamaan
 2. Bimbingan dan Metode Dakwah
 3. Dakwah dan Pendekatan
 4. Kajian dan Bina Akhlak Mulia

           

RAHASIA DIBALIK KEKUATAN  AL QUR’AN

BENTUK PROGRAM

 1. Saung Al Qur’an
 2. Griya Tahfidz
 3. Tadabbur Al Qur’an
 4. Tebar Cahaya Al Qur’an

 

PENDIDIKAN

BENTUK PROGRAM

 1. PENDIDIKAN FORMAL
 2. PENDIDIKAN NON FORMAL

 

PEMBANGUNAN

BENTUK PROGRAM

PEMBANGUNAN SARANA IBADAH

 1. Asrama Santri
 2. Majlis Dzikir
 3. Masjid

PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN

 1. Gedung Sekolah
 2. Gedung Pemberdayaan

 

SASARAN UTAMA

Dengan dibangunnya BBM Badan Baitul Maal Yayasan Majlis Dzikir Al Ikhlas diharapkan dapat membantu kaum muslimin dan muslimat, para donasi dan para dermawan untuk menyampaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan bantuan lainnya dan pendistribusian yang jelas dan terarah, bermanfaat dan membangun, dengan tidak meninggalkan aspek-aspek spiritual keagamaan sehingga terciptalah Baitul Maal yang amanah dan terpercaya serta dapat membantu dalam membangun fundamental spiritual keimanan dengan ketauhidan yang kokoh.